Retribucions dels empleats públics

Darrera actualització: 26/5/2022 13:51 h.

Quan parlem de sistema retributiu ens referim a una estructura de conceptes salarials que es visualitzen en la nòmina i que expressen la compensació econòmica que cadascú rep per la seva feina.

Les retribucions es classifiquen en bàsiques i complementàries:

  • Són retribucions bàsiques: el sou, els triennis i el complement de sou i triennis de les pagues extraordinàries.
  • Són retribucions complementàries: el complement de destinació, el complement específic, el complement de productivitat i les gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball. 

Les retribucions complementàries estan essencialment vinculades al lloc de treball i a l'exercici professional (complement de destinació, complement específic, productivitat, gratificacions per serveis extraordinaris) i cada administració les fixa amb les limitacions normatives que correspongui, llevat de l'import del complement de destí que es fixa anualment per la Llei de pressupostos generals de l'Estat. 

Podeu consultar les taules salarials retributives vigents als enllaços:

Pel que fa als serveis extraordinaris, l'Organisme Autònom Local Patronat d'Apostes realitza aquest tipus de servei en dies festius i festes locals a la ciutat de Barcelona, per tal de cobrir les necessitats de la xarxa de vendes.

Paraules clau: