Declaracions de béns patrimonials i activitats

Darrera actualització: 26/5/2022 09:55 h.

En aquest apartat podeu consultar les declaracions de béns patrimonials i d'activitats dels membres electes i del personal directiu professional de l'Organisme Autònom Local Patronat d'Apostes

Es fan accessibles els resums de les darreres declaracions d'activitats i de béns patrimonials que consten en el Registre d'Interessos de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de donar compliment a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com a les lleis -estatal, Llei 19/2013, de 9 de desembre, i catalana, Llei 19/2014, de 29 de desembre-, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Paraules clau: