Presidència

Darrera actualització: 28/9/2022 10:46 h.

La Presidència del Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona és l’òrgan unipersonal que ostenta la màxima representació d’aquest Organisme i, com a tal, en dirigeix el govern i l’administració i n’exerceix les funcions que li són atribuïdes en els seus Estatuts (publicats al BOPB l’11 d’agost de 2004, BOP núm. 192). La Presidència recau en la persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona, actualment l’Excel·lentíssima Sra. Núria Marín Martínez. Aquesta te delegada la presidència al Sr. Carles Ruiz Novella. 

Les dades relatives al perfil i trajectòria professional de la Presidenta, les podeu consultar a l'apartat corresponent del portal de la transparència de la Diputació de Barcelona, que podeu accedir a través del següent enllaç: https://transparencia.diba.cat/presidencia.

A més, el president delegat del Patronat d’Apostes també forma part i presideix la Junta de Govern, que és el seu òrgan col·legiat de govern. 

Paraules clau: