Presentació del Patronat. Antecedents

Darrera actualització: 30/7/2018 09:04 h.
El Patronat d’Apostes va ser creat per la Diputació de Barcelona amb la finalitat de gestionar els serveis encomanats per delegació de l’Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE).

El Patronat d’Apostes és un organisme autònom local creat per la Diputació de Barcelona, mitjançant l'acord del ple de 28 de novembre de 1985, amb l’objecte de gestionar els serveis encomanats per delegació de l’Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE).

Amb anterioritat a la creació d’aquest organisme, i des del 1946, era el Patronato de Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas (PAMDB) l’ens que gestionava les tradicionals travesses de futbol.

L’any 2000, l’Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE) queda substituït per l’entitat pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado (LAE), que es crea pel Reial decret 2069/1999, de 30 de desembre, i manté els mateixos drets i obligacions que tenia l’anterior organisme.

En data 23 de desembre de 2009, s’aprova la Llei 26/2009, de pressupostos de l’Estat per a l’any 2010 i, a les disposicions addicionals 32, 33 i 34, queden aprovades les modificacions que afecten el règim en la comercialització dels jocs que gestiona Loterías y Apuestas del Estado i que fan referència a les Delegacions i a la xarxa de vendes, sotmeses a partir de l’1 de gener de 2010 a les normes del dret privat.

L’11 de març de 2011 s’aprova la nova estructura del Ministerio de Economía y Hacienda amb la creació d’una Direcció General d’Ordenació del Joc, com a òrgan regulador, i la creació de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), com a òrgan operador, que resta definitivament constituïda el 17 de març de 2011.

Arran d’aquest fet, SELAE proposa un nou contracte amb el Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona amb efectes 1 de gener de 2012 pel qual canvia el règim administratiu pel règim mercantil, mantenint les mateixes clàusules contractuals que l’anterior. Aquest contracte preveu una vigència d’un any, prorrogable per quatre anys més.