Plantilla i relació de llocs de treball

Darrera actualització: 14/5/2021 11:23 h.

S'entén per Plantilla el conjunt de places amb dotació pressupostària i la seva aprovació es dur a terme conjuntament amb el pressupost anual del Patronat. Comprèn totes les places dotades pressupostàriament, estiguin ocupades o vacants.

La Relació de llocs de treball és un instrument organitzatiu que incorpora el nombre de dotacions per cadascun dels llocs existens, amb la corresponent denominació, adscripció, dedicació o jornada, tipologia horària, forma de provisió i nivell de destinació.

Paraules clau: