Liquidació pressupost

Darrera actualització: 13/2/2023 10:00 h.

Liquidació del pressupost

La liquidació del pressupost posa de manifest els crèdits inicials, modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària. Per altre part, també posa de manifest les previsions inicials, modificacions, i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats així com els recaptats nets respecte del pressupost d’ingressos i per a cada concepte.

AdjuntMida
Liquidació pressupost 2022407.75 KB