Inventari

Darrera actualització: 13/2/2023 10:09 h.

D'acord amb l’article 222 del RDL, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, assenyala l’obligatorietat dels ens locals de portar un inventari, així com de realitzar la seva actualització continuada, sense perjudici de la seva rectificació i comprovació, que s’ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop que es renovi de Corporació, en el segon.

Atès que segons l’apartat 4 de l’esmentat article, els organismes locals han de fer inventaris separats de llurs béns i drets, la còpia dels quals s’ha d’adjuntar com a annex a l’inventari general de l’ens locals.

AdjuntMida
Inventari 2016368.4 KB
Inventari 2017234.96 KB
Inventari 2018491.73 KB
Inventari 2019513.35 KB
Inventari 202027.15 KB
Inventari 202144.44 KB
Inventari 2022126.06 KB
Paraules clau: