Informes d'auditories

Darrera actualització: 13/2/2023 09:43 h.

El marc legislatiu obliga a les corporacions locals a l’exercici del control financer, amb la finalitat de comprovar el funcionament en l’aspecte econòmic-financer dels serveis de les entitats locals i dels seus organismes autònoms, així com de les societats mercantils que en depenguin. Aquest control té com a objectiu informar sobre la presentació adequada de la informació financera, del compliment de les normes i directrius aplicables i del grau d’eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos. Aquest control financer s’haurà de realitzar mitjançant procediments d’auditoria, d’acord amb les normes d’auditoria del sector públic.

El resultat del control efectuat ha d’emetre’s mitjançant un informe escrit en què constin les observacions i conclusions que es dedueixin del treball realitzat. Aquestes directrius estan establertes en els articles 213 i 220 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’aprovació del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant, TRLRHL).

D’altra banda, segons les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2014 de la Diputació de Barcelona, bases 68 i 69, correspon a la Intervenció la realització del control financer dels Organismes Autònoms de la Diputació, entre els que s’inclou el Patronat d’Apostes, d’acord amb el que s’estableix en el Pla Anual d’Actuacions de Control.

Paraules clau: