Informació general sobre contractació

Darrera actualització: 21/4/2023 16:54 h.

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa, l'òrgan consultiu específic en matèria de contractació de l'administració de la Generalitat de Catalunya, posa a disposició dels diferents òrgans de contractació públics catalans la Plataforma de serveis de contractació pública.


El Patronat d'Apostes publica en el seu perfil del contractant a la Plataforma de serveis de contractació pública, amb la informació de la seva activitat contractual, la informació de les Meses de contractació (composició i actes) i els Plecs de Clàusules Administratives Generals.


La informació contractual al perfil del contractant està estructurada per licitacions, adjudicacions i formalitzacions i es pot filtrar per tipus de contracte.


Les Meses de contractació assisteixen als òrgans de contractació i són les competents per a la valoració de les ofertes. En aquest cas, el Patronat d’Apostes al ser un organisme autònom local vinculat a la Diputació de Barcelona, la mesa de contractació que l’assisteix és la de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona.


Per consultar el perfil del contractant de la Diputació de Barcelona.


A la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa es poden consultar els acords i criteris interpretatius publicats, el Registre Oficial de Contractistes, el Registre Públic de Contractes i una relació de les preguntes freqüents en matèria de contractació.

Paraules clau: