Execució del pressupost

Darrera actualització: 9/6/2023 13:56 h.

L’estat d’execució del pressupost reflecteix la gestió pressupostària, tant a nivell de despeses (crèdit definitiu, modificacions, obligacions reconegudes, pagaments realitzats...), com d’ingressos (previsions, drets reconeguts, cobraments...) de les diferents aplicacions pressupostàries que composen el pressupost definitiu, des de l’inici de l’exercici fins a una determinada data, que no pot anar més enllà del 31 de desembre.

Execució del pressupost 2021

Modificacions

Execució del pressupost 2022

Modificacions
 

Paraules clau: