Delegat/da protecció de dades

Darrera actualització: 30/5/2022 13:54 h.

Delegat/da de protecció de dades

La Diputació de Barcelona compleix estrictament la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i adopta les mesures legalment exigibles per a protegir-les, preservant-ne la privacitat i la confidencialitat, d'acord amb el que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el referent al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD). En tot cas, qualsevol persona de la qual la Diputació de Barcelona tracti les seves dades personals pot exercir-hi els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament.

En aquest marc legal es situa el Delegat de Protecció de Dades (DDP) de l'Organisme Autònom Local Patronat d'Apostes, que va ser designat per Decret de la Presidència amb efectes 16 de febrer de 2019. 

Les seves funcions principals són: 

  • Informar i assessorar el responsable o l'encarregat del tractament de dades personals i els treballadors sobre les obligacions que prescriu la normativa de protecció de dades personals.
  • Supervisar el compliment de  la normativa de dades personals i les polítiques del responsable o encarregat en aquesta matèria, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i formació del personal que participa en les operacions de tractament.
  • Oferir l’assessorament que li sigui sol·licitat respecte de l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisar la seva aplicació. 
  • Cooperar amb l'Autoritat de Control. 
  • Actuar com a punt de contacte de l’Autoritat de Control per a qüestions relatives al tractament. 
  • Adoptar decisions en relació a les reclamacions que potestativament les persones afectades li presentin amb caràcter previ a la seva eventual presentació davant de l’Autoritat de Control.
  • Informar i respondre les reclamacions presentades directament davant l’Autoritat de Control quan aquesta les remeti.       

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades:

Adreça electrònica: dpd@diba.cat
Adreça postal:  Travessera de les Corts 131, Recinte Maternitat Edifici Mestral P2. 08028 Barcelona. 
Telèfon: 93 402 28 45.

Podeu consultar altra informació d'interès relativa a la Protecció de dades a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.