Dades Estadístiques

Darrera actualització: 26/3/2024 14:01 h.
Informes anuals sobre l’activitat contractual del Patronat d’Apostes

El Patronat d’Apostes és una entitat pública i, per tant, està sotmesa a la Llei de contractes del sector públic que té per objecte garantir que la contractació de les entitats públiques s'ajustin als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa, una eficient utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis.

En aquest apartat podeu consultar les dades estadístiques de la contractació administrativa que gestiona el Patronat d’apostes.

Paraules clau: