Plantilla Organisme Autònom Local Patronat d'Apostes 2022

Darrera actualització: 30/11/2022 11:48 h.

En aquest apartat trobareu la informació relativa a la plantilla anual aprovada per la Diputació de Barcelona i la relació de llocs de treball de l’organització amb la descripció de les característiques principals.

L’accés a la condició de funcionari/ària de carrera o de personal laboral de les corporacions locals s’ha de fer d’acord amb l’oferta pública d’ocupació, mitjançant una convocatòria pública i els sistemes de concurs, concurs oposició o oposició lliure, en els quals s’haurà de garantir el compliment dels principis constitucionals d’igualtat, de mèrit i de capacitat, de conformitat amb el que estableix l’article 286 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC).

Els anuncis de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball s’han de publicar al BOP i al DOGC. La selecció s’ha de fer d’acord amb les regles bàsiques, els programes mínims i la titulació continguts en la normativa bàsica de l’Estat i de desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i el Ple n’ha d’aprovar les bases.

A l'Organisme Autònom Local Patronat d'Apostes tots els interinatges estan vinculats als llocs de treball de la RLT. Tampoc es dona la condició de contractes temporals.  

Paraules clau: